PREČO QuidVis ?

QuidVis je komerčný názov s latinským pôvodom, znamená „Čo chceš ?“

Našim produktom sú služby automatizácie a optimalizácie procesov operatívneho manažmentu v režime BPaaS.

Ponúkame nástroj, ktorý vám pomôže zefektívniť procesy, ľahšie udržiavať a dohľadávať informácie a doručovať ich k tam kam treba.

Problémy zákazníka

 • Neprehľadná komunikácia ohľadom požiadaviek používateľov
 • Chýbajúce informácie o stave splnenia požiadaviek a zmene stavu
 • Chýbajúca kategorizácia požiadaviek
 • Nedodržiavanie termínov splnenia požiadaviek
 • Neexistujúca evidencia požiadaviek alebo rôzne spôsoby/technológie na evidenciu požiadaviek
 • Chýbajúci prehľad o evidencii dodávateľov a dodávateľských zmluvách
 • Chýbajúci prehľad o evidencii odberateľov a odberateľských zmluvách
 • Neprehľadné roly – Kto je za čo zodpovedný, Kto čo rieši a dokedy a s kým
 • Chýbajúce procesné riadenie a zrozumiteľne zadefinovaný workflow

Potreby/želania zákazníka

 • Prehľad o efektívnom využívaní zdrojov (finančných, ľudských, materiálnych)
 • Úspora nákladov resp. dodržiavanie lehôt
 • Úspora pracovného času resp. lepšie využitie
 • Efektívna komunikácia a online informovanosť a reporting
 • Istota, že moja požiadavka bude vyriešená v súlade s procesom
 • Istota, že moju požiadavku má kto vyriešiť a vie ako a kedy
 • Prehľad o stave a zmenách stavu používateľských požiadaviek
 • Reporty / štatistické prehľady pre rôzne úrovne manažmentu

Produkt

Produktom sú služby automatizácie procesov spracovania požiadaviek, incidentov, problémov, zmien a pod. v režime BPaaS (Business Process as a Service) vo forme web aplikácie QuidVis

Služby sú definované v troch balíkoch:

BASIC, STANDARDPREMIUM.